Считано от 28.05.2019 г. „Мопик“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0169-C01 по  процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Считано от 28.05.2019 г. „Мопик” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0169-C01 по  процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Проектът „Развитие на ново предприятие „Мопик” ЕООД” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 18 м. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 238 356,02 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80% или 190 684,81 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 162 082,08 лв., а на националното съфинансиране – 28 602,73 лвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: Да се създаде и развие дейността на ново предприятие в приоритетния за НСНМСП сектор J58 „Издателска дейност”. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и да привлече квалифициран персонал.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта вклюват: създадено и работещо електронно периодично издание „Офтопик” в сектор J58 „Издателска дейност” и тематична област на ИСИС – „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”; постигнат социален и екологичен ефект; наети 4 лица квалифициран персонал, осигурена устойчивост на 3 от тях, в т. ч. на лице с трайни увреждания; постигната висока пазарна приложимост и жизнеспособност на изданието „Офтопик”; реализирани общо НПП за периода N-N+2 година в размер на 111,44% от заявената БФП по проекта; постигната претеглена стойност на EBITDA за периода N-N+2 година в размер на 15,50% от БФП по проекта.

Начало на проекта (дата на стартиране): 28.05.2019 г.

Край на проекта (дата на приключване): 28.11.2020 г.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук