Открива се процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г.

На 24.01.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

– Сървърна система – 1 брой.

Обособена позиция 2:

– Лаптоп – 3 броя.

Обособена позиция 3:

– Диктофон – 1 брой;

– Фотоапарат – 1 брой.

Обособена позиция 4:

– Разработка на специализиран софтуер „Медия Мениджър” – 1 брой.

по проект „Развитие на ново предприятие „Мопик” ЕООД”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0169-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” на Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Документи:

  1. Публична покана
  2. Изисквания към офертите
  3. Оферта
  4. Методика за оценка по Обособена позиция 1, 2 и 3
  5. Методика за оценка по Обособена позиция 4
  6. Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160
  7. Проект на договор
  8. Техническа спецификация
Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук