Река Лом е най-новата защитена местност в Северозапада

Река Лом е най-новата защитена местност в Северозапада

Река Лом е новата защитена местност, като решението за признаването и за такава беше взето с цел опазване на реката и прилежащите и площи, подобряване на хидоморфологичното и състояние, възстановяване на екологичната речна екосистема и поддържане на местообитанията на видове с висока консервационна значимост.

Това са основно няколко вида риби, сред които голям щипок, балкански щипок, гулеш, малка кротушка, балканска кротушка, горчивка и ерна мряна. Поставянето на територията под защита ще с подпомогне за опазването на овалната речна мида и речния рак. Новата защитена местност се характеризира и със забележителни ландшафти, включително постигнати в резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Местността се намира в землищата на селата Трайково и Сталийска махала (община Лом), Василовци, Дондуково, Крива Бара, Княжевска махала и Дъбова махала (община Брусарци), Аспарухово (община Медковец), Динково, Тополовец, Дреновец, Бело поле, Дражинци, Плешивец и Руженци (община Руженци), както и в землището на Яньовец (община Димово). Общата площ на защитената местност  близо 3753 дка.

След обявяването на защитената територия в границите на „Река Лом” се забранява изграждането на съоръжения, които ще препятстват миграцията на рибите и другите водни организми. Забранено е също строителството на ВЕЦ и дейности, които водят до залпово изпускане на води и рязка промяна на температурата на водата.

Влизат в сила и обичайните забрани за търсене на добив на подземни богатства и инертни материали, движение на МПС, миене на селскостопанска техника във водните течения и замърсяване с отпадъци. Недопустимо е провеждане на сечи, увреждането на естествената речна растителност и унищожаването на хидроморфологични елементи като меандри, острови, ръкави, пясъчни и чакълести коси и речни брегове.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.